Алгоритмізація та програмування. Базові структури алгоритму презентация в формате PowerPoint - скачать бесплатно

Скачать презентацию на тему: "Алгоритмізація та програмування. Базові структури алгоритму" с количеством слайдов в размере 15 страниц. У нас вы найдете презентацию на любую тему и для каждого класса школьной программы. Мы уверены, что наши слайды помогут найти вам свою аудиторию. Весь материал предоставлен бесплатно, в знак благодарности мы просим Вас поделиться ссылками в социальных сетях и по возможности добавьте наш сайт MirPpt.ru в закладки.

Нажмите для просмотра
Алгоритмізація та програмування. Базові структури алгоритму

1: Основи алгоритмізації та програмування Базові структури алгоритму

2: Базові структури алгоритмів Базові структури алгоритмів –– це способи керування процесами обробки даних. Комбінуючи керуючі структури, можна складати алгоритми (програми) для різноманітних задач. Виділяють три базові алгоритмічні структури: 1. Лінійні алгоритми (слідування). 2. Розгалуження (вибір). 3. Повторення (цикл). Слідування –– це лінійна структура, яка являє послідовність команд, виконуваних поспіль. Розгалуження –– це вид керуючої структури, що передбачає можливість вибору команд залежно від умови. Цикл –– це процес, який виконується кілька разів в залежності від виконання умови

3: Лінійна структура Лінійна структура має вигляд: Алг КолоКруг арг R: ціл рез L, S: дійсн Поч Ввести R L : 2 R S : R2 Вивід L Вивід S Кін

4: Розгалуження Умовний оператор (опеpатоp умовного пеpеходу) служить для запису алгоритмiчної структури розгалуження, тобто дозволяє вибрати для виконання один з двох операторiв в залежностi вiд того виконується деяка умова чи нi. Iснує дві форми умовного оператора: - повна; - коротка

5: Розгалуження в повній формі Якщо то серія1 інакше серія2; все

6: Розгалуження в неповній формі Якщо то серія; все

7: Розгалуження. Приклад Приклад. Алг TaskMax Арг a, b: ціл; Рез max: ціл; Поч Ввести a; Ввести b; якщо ab то max:a інакше max:b; Вивід max; Кін Завдання. Які дії виконає дана програма? Складіть блок-схему до прикладу.

8: Повторення Якщо обчислювальний процес мiстить багаторазове обчислення за одними i тими ж математичними залежностями, але для рiзних значень змiнних, що входять до них, то його називають циклiчним. а) пiдготовку циклу - задання початкових значень змiнним циклу перед першим його проходом; б) тiло циклу - дiї, якi повторюються в циклi для рiзних значень змiнних циклу; в) модифiкацiю (змiну) значень змiнних циклу перед кожним новим його повторенням; г) керування циклом - перевiрку умови продовження (або закiнчення) циклу i перехiд на початок тiла циклу, якщо виконується умова продовження циклу (або вихiд з циклу при його закiнченнi).

9: Типи циклічних алгоритмів Розрiзняють цикли iз заданим числом повторень (цикли з параметром) i цикли з напеpед невiдомим числом повторень (цикли з передумовою та з пiсляумовою): 1. Цикл-для 2. Цикл-до 3. Цикл-поки

10: Цикл-для Вказівка повторення з параметром записується таким чином: для i:x1 до xn крок Н пц тіло циклу; кц і - параметр циклу х1 - початкове значення параметру xn - кінцеве значення параметру H - крок зміни параметру (може набувати значення 1 або -1) Цикл-для виконується т. ч. : параметру і присвоюється початкове значення х1. Він порівнюється з кінцевим значенням xn. Якщо х1xn, то цикл не виконується.

11: Цикл-поки Поки пц тіло циклу; кц Якщо умова істинна то виконується тіло циклу. Виконання програми повертається до перевірки умови циклу. Якщо умова хибна, то виконується вказівка, яка знаходиться після вказівки з передумовою

12: Цикл-до Повторювати пц тіло циклу; кц до ; Спочатку виконується тіло циклу, а пізніше перевіряється умова. Якщо умова істинна, то виконання циклу завершується, якщо ні, то цикл виконується ще раз і т. д.

13: Повторення. Приклад Приклад Обчислити суму n- перших натуральних чисел. Складемо блок-схему і алгоритм

14: Повторення. Приклад Алг Сума; арг: n, i: ціл; рез S: дійсн; Поч Ввести n; i:1; S:0; поки i

15: Повторення. Приклад. Завдання 1. Який вид циклу виконується в даній задачі? Чому? 2. Визначіть початкові умови циклу 3. Визначіть тіло циклу. 4. Визначіть керуючу змінну циклу. 5. Визначіть крок з яким змінюється лічильник циклу. 6. Яким буде результат S, якщо n набуде значення 2; 3; 5; 10; 100?

Скачать презентацию


MirPpt.ru