«Інноваційні технології навчання у вищій школі» Черкаський державний технологічний університет презентация в формате PowerPoint - скачать бесплатно

Скачать презентацию на тему: "«Інноваційні технології навчання у вищій школі» Черкаський державний технологічний університет" с количеством слайдов в размере 52 страниц. У нас вы найдете презентацию на любую тему и для каждого класса школьной программы. Мы уверены, что наши слайды помогут найти вам свою аудиторию. Весь материал предоставлен бесплатно, в знак благодарности мы просим Вас поделиться ссылками в социальных сетях и по возможности добавьте наш сайт MirPpt.ru в закладки.

Содержание [Показать]

Нажмите для просмотра
«Інноваційні технології навчання у вищій школі» Черкаський державний технологічний університет

1: «Інноваційні технології навчання у вищій школі» Черкаський державний технологічний університет

2: Інновація означає: більше робочих місць, покращення життя, краще суспільство (Нова європейська стратегія Європа 2020" ) http://ec. europa. eu/europe2020

3: Питання: Вступ Що таке інновація? Інноваційні підходи у вищій освіті Інноваційні педагогічні технології Інновіційні інформаційно-комунікаційні технології навчання Висновки

4: Вступ Теза 1. Вища освіта і наука – є найбільш пріоритетними сферами розвитку суспільства у XXI столітті: наука, як сфера, що продукує нові знання; освіта, як сфера, що олюднює знання і, насамперед, забезпечує індивідуальний розвиток людини.

5: Вступ Теза 2. Тільки та країна, яка визнала пріоритетний розвиток науки і вищої освіти та спромоглася забезпечити їх розвиток, може претендувати на гідне місце в світовому співтоваристві, бути конкурентоспроможною.

6: Вступ Теза 3. Головним завданням трансформації вищої школи є створення найсприятливіших умов для тих, хто навчається, в здобутті ними вищої освіти, підвищенні кваліфікації, реалізації свого інтелектуального потенціалу за рахунок впровадження в навчальний процес інновіційних педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій.

7: Вступ Теза 4. Відокремити інноваційні педагогічні та інформаційно-комунікаційні технології неможливо, оскільки лише широке впровадження нових педагогічних технологій надасть можливість змінити парадигму освіти й тільки використання інноваційних інформаційних технологій надасть змогу найбільш ефективно реалізувати можливості, закладені в іноваційних педагогічних технологіях.

8: Вступ Теза 5. Використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у вищій школі це: важлива складова обєктивного процесу компютеризації та інформатизації освіти, побудови інформаційного суспільства; найважливіший чинник впровадження інновацій у навчальний процес.

9: Що таке інновація? Інновація (англ. innovation — нововведення) — нововведення в галузі техніки, технології, організації праці або управління, засноване на використанні досягнень науки і передового досвіду і є кінцевим результатом інноваційної діяльності. http://uk. wikipedia. org

10: Що таке інновація? Інновація — це не будь-яке нововведення, а тільке таке, що істотно підвищує ефективність діючої системи. http://uk. wikipedia. org

11: Що таке інновація?

12: Обєкти та субєкти інноваційної діяльності Обєкти інноваційної діяльності: інноваційні програми і проекти; нові знання та інтелектуальні продукти; виробниче обладнання та процеси; інфраструктура виробництва і підприємництва; організаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного, комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують структуру і якість виробництва і (або) соціальної сфери; сировинні ресурси, засоби їх видобування і переробки; товарна продукція; механізми формування споживчого ринку і збуту товарної продукції. Субєктами інноваційної діяльності можуть бути фізичні або юридичні особи, які провадять інноваційну діяльність або залучають майнові та інтелектуальні цінності, вкладають власні чи запозичені кошти в реалізацію інноваційних проектів.

13: Інноваційний продукт Інноваційний продукт є результатом виконання інноваційного проекту і науково-дослідною або дослідно-конструкторською розробкою нової технології (в тому числі - інформаційної) чи продукції з виготовленням експериментального зразка чи дослідної партії і відповідає таким вимогам:

14: Процес створення інновації

15: Типи інновацій: товарна — впровадження нового продукту; технологічна — впровадження нової технології (методу, способу, засобу) виробництва; ринкова — створення нового ринку товарів і послуг; маркетингова — освоєння нового джерела постачання сировини; екологічна — впровадження заходів з питань охорони довкілля;

16: Типи інновацій: організаційно-управлінська — реорганізація структури управління з метою оптимізації организации производства, транспорта, сбыта и снабжения; соціальна — впровадження заходів з метою покращення життя населення (покращення умов праці, вирішення проблем охорони здоровя, освіти, культури); інформаційна — розвязування задач раціональної організації інформаційних потоків у сфері науково-технічної та інноваційної діяльності, підвищення достовірності та оперативності одержання інформації;

17: Педагогічна інновація — сукупність нових професійно-педагогічних дій педагога, спрямованих на вирішення актуальних проблем виховання, навчання й розвитку учнів (студентів) з позицій освітніх підходів, зорієнтованих на зміну навчального процесу з метою формування якісно іншої педагогічної практики і підвищення якості освіти.

18: Основні підходи здійснення інновацій у вищій школі: акмеологічний підхід андрагогічний підхід діяльнісний підхід кваліметричний підхід компетентісний підхід особистісно-орієнтований підхід професіографічний підхід синергетичний підхід

19: Інноваційні педагогічні технології Інноваційна педагогічна технологія -система оригінальних, новаторських способів, прийомів педагогічних дій і засобів, що охоплюють цілісний навчально-виховний процес від визначення його мети до очікуваних результатів і які цілеспрямовано, систематично й послідовно впроваджуються в педагогічну практику з метою підвищення якості освіти.

20: Інноваційні педагогічні технології Серед педагогічних технологій, що як найкраще інтегруються з ІКТ є: навчання у співпраці; ситуаційне навчання; метод проектів; методи проблемного навчання; продуктивне навчання.

21: Інноваційні інформаційно-комунікаційні технології навчання - оригінальні технології (методи, засоби, способи) створення, передавання і збереження навчальних матеріалів, інших інформаційних ресурсів освітнього призначення, а також організації і супроводу навчального процесу (традиційного, електронного, дистанційного, мобільного) за допомогою телекомунікаційного звязку та компютерних систем і мереж, що цілеспрямовано, систематично й послідовно впроваджуються в педагогічну практику з метою підвищення якості освіти.

23: Сервіси і послуги Internet в освіті: електронна пошта, списки розсилки, веб-форуми, блоги, wiki; FTP, файлобмінні мережі (Usenet); чати, вебінари; cоціальні мережі (facebook, twitter); потокове мультимедіа, YouTube, Internet–радіо, Internet-TV; IP-телефонія, Skype, Google Talk; Web 2. 0 (wikipedia, сервіси Google, Flickr, Netvibes, Digg. com, UcoZ);

24: Сервіси Google

25: Сервіси Google

26: Teamlab – безкоштовне SaaS-рішення

27: Інновіційні інформаційно-комунікаційні технології навчання Мобільні педагогічні програмні засоби – це навчальні програми для підтримки та розвитку процесу навчання, що спрямовані на організацію самостійної роботи студентів та діяльність викладачів, доступність матеріалів яких визначається застосуванням мобільних пристроїв бездротового зєднання

28: Засоби мобільних інформаційно-комунікаційних технологій навчання

29: Мобільна система підтримки навчання MLE-Moodle

33: Хмарні технології

34: Стівен Вольфрам: «Теорія Обчислення Всього»

37: Ключові тренди ІТ-сфери, що впливають на освіту в 21 стлітті Веб-пошук Змішане навчання (blended learning) Вільнопоширюване програмне забезпечення (F/OSS) Вільнопоширювані навчальні курси (Open Course Ware) Навчальні портали Студенти як викладачі (учні як вчителі) Електронне спіробітництво Альтернативна реальність, що включає серйозні ігри Мобільне навчання в режимі реального часу Мережі персоналізованого навчання Платформи для розробки (CMS) Хмарні обчислення (технології) (Cloud Computing)

38: 5 характеристик ефективного викладача у 21 столітті Передбачати майбутнє Навчатися протягом усього життя Рівноправні взаємини Вміти вчити і оцінювати учнів всіх рівнів Бути здатним відрізняти ефективні та неефективні технології

39: Концепція цифрового університету Одним з ефективних і загальновизнаних у світі шляхів інформатизації ВНЗ є створення так званого цифрового університету (Digital University). Такий проект можна вважати розвитком відомих концепцій мега-університетів (Mega-University) та віртуальних університетів (Virtual University). Останні асоціюються із віртуальними середовищами, для підтримки навчального процесу в режимі on-line, а також імітують традиційні технології організації адміністративного управління навчальним закладом засобами ІКТ.

40: Концепція цифрового університету Склад цифрового університету: публічний web-сайт; цифрова бібліотека; система електронного навчання; інформаційно-аналітична система управління навчальним процесом ВНЗ; корпоративний портал; студентський портал.

41: Інформаційно-аналітична система управління навчальним процесом ВНЗ ІАС контролю і оцінювання навчальних досягнень студентів: ias. cdtu. edu. ua

42: Система електронного навчання

43: Видання про інноваційні ІКТН в Україні Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 2. Компютерно-орієнтовані системи навчання

44: Видання про інноваційні ІКТН в Україні Інформаційні технології в освіті (Видавння Херсонського державного університету)

45: Видання про інноваційні ІКТН в Україні

46: Електронний журнал Інформаційні технології і засоби навчання ІІТЗН НАПН України http://journal. iitta. gov. ua

Скачать презентацию


MirPpt.ru