Математичне програмування. Задачі оптимізації. Задача лінійного програмування. Лекція 5 презентация в формате PowerPoint - скачать бесплатно

Скачать презентацию на тему: "Математичне програмування. Задачі оптимізації. Задача лінійного програмування. Лекція 5" с количеством слайдов в размере 23 страниц. У нас вы найдете презентацию на любую тему и для каждого класса школьной программы. Мы уверены, что наши слайды помогут найти вам свою аудиторию. Весь материал предоставлен бесплатно, в знак благодарности мы просим Вас поделиться ссылками в социальных сетях и по возможности добавьте наш сайт MirPpt.ru в закладки.

Содержание [Показать]

Нажмите для просмотра
Математичне програмування. Задачі оптимізації. Задача лінійного програмування. Лекція 5

1: Математичне програмування. Задачі оптимізації. Задача лінійного програмування.

2: Питання Вступ до математичного програмування. Способи подання оптимізаційної задачі. Задача цілочисельного лінійного програмування. Приклади застосування задач математичного програмування. Аксіоматичні поняття математичного програмування. Основні поняття систем лінійних рівнянь і нерівностей. Лінійне програмування.

3: Вступ до математичного програмування Прикладна математична дисципліна, що досліджує екстремальні задачі і розробляє методи їх розвязання називається математичним програмуванням. Задачі, що розглядаються в математичному програмуванні називають оптимізаційними.

4: Математична модель – де досить точний опис задачі за допомогою математичного апарату (різного роду функцій, рівнянь, системи рівнянь, нерівностей тощо); вимоги, що накладаються до створення моделей досить суперечливі. Математична модель – де досить точний опис задачі за допомогою математичного апарату (різного роду функцій, рівнянь, системи рівнянь, нерівностей тощо); вимоги, що накладаються до створення моделей досить суперечливі. Побудова математичних моделей включає такі етапи: Представляється у вигляді деякої залежності від невідомих величин переслідувана мета(прибуток від реалізації виробленої продукції, сумарні витрати на перевезення вантажів тощо). Отриманий враз називається цільовою функцією, функцією цілі, функціоналом або критерієм ефективності даної задачі. Формулюються умови, що повинні бути накладені на невідомі величини (змінні), які витікають із наявності ресурсів, із необхідності задоволення потреб, із умов технології та інших економічних та технічних факторів. Ці умови представляють собою нерівності або рівняння.

6: Прикладом використання знань з математичного програмування може бути розвязання таких виробничих задач: отримання максимального прибутку або випуску максимального обєму продукції при заданих матеріальних, трудових, енергетичних або часових витратах; забезпечення планових показників підприємства при мінімальному розмірі фінансових вкладень; досягнення максимально короткого терміну виготовлення продукції, будівництва обєкту, товарообігу, виробничого циклу і тому подібного при існуючих або заданих виробничих ресурсах; вибір параметрів обєкту або процесу, при яких забезпечується його максимальна корисність.

7: Способи подання оптимізаційної задачі змістовна (вербальна) постановка формальна постановка Приклад (змістовна постановка задачі). Для виробництва столів і шаф меблева фабрика використовує деревину. Виготовлення одного столу потребує 2 м2 деревини, однієї шафи – 4 м2. Трудомісткість виробу складає: одного столу – 4 чол. -год, однієї шафи – 3 чол-год. Прибуток від реалізації становить: одного столу – 80 грн, однієї шафи – 100 грн. Підприємство для виготовлення столів і шаф у своєму розпорядженні має 200 м2 деревини та 600 чол-год фонду робочого часу. Визначити, скільки столів і шаф треба виготовити, щоб прибуток від реалізації всіх виробів був максимальним.

8: Поетапний процес побудови математичної моделі задачі. Визначимо невідомі задачі. Сформуємо цільову функцію. Сформуємо математичну модель задачі без урахування обмежень задачі. Визначимо обмеження задачі Ω, тобто область припустимих рішень. Сформуємо завершальну математичну модель задачі (з урахуванням обмежень).

9: Задача цілочисельного лінійного програмування

11: Динамічне програмування – це розділ математичного програмування, що повязаний з вирішенням екстремальних задач спеціальної структури, а саме задач, в яких процес пошуку оптимального рішення є багатоетапним. Динамічне програмування – це розділ математичного програмування, що повязаний з вирішенням екстремальних задач спеціальної структури, а саме задач, в яких процес пошуку оптимального рішення є багатоетапним. Стохастичне програмування має справу з екстремальними задачами, в постановці яких присутні випадкові величини. Детерміновані задачі – це найбільш поширений клас задач математичного програмування. Вихідна інформація в таких задачах є повністю визначеною. Всі детерміновані задачі поділяються на задачі лінійного чи нелінійного програмування. Нелінійне програмування. В задачах цього класу цільова функція й (або) обмеження є нелінійними функціями. В нелінійному програмуванні виділяють клас багатоекстремальних задач та клас задач опуклого програмування.

12: В багатоекстремальних задачах цільова функція має декілька екстремумів. В задачах опуклого програмування – тільки один. В багатоекстремальних задачах цільова функція має декілька екстремумів. В задачах опуклого програмування – тільки один. Опукле програмування обєднує три підкласи екстремальних задач: – задачі при двобічних обмеженнях змінних і відсутності обмежень у вигляді рівнянь; – задачі квадратичного програмування, які повязані з пошуком екстремуму квадратичної функції при лінійних обмеженнях; – задачі в загальній постановці, тобто ті, що не належать до двох попередніх підкласів. Лінійне програмування. В задачах цього класу цільова функція та всі обмеження є лінійними функціями. Лінійне програмування обєднує: – підклас задач дискретного програмування; – підклас задач дрібно-лінійного програмування; – підклас задач параметричного програмування; – підклас транспортних задач.

13: В задачах дискретного (цілочислового) програмування невідомі (змінні) можуть приймати тільки цілочислові значення. В задачах дискретного (цілочислового) програмування невідомі (змінні) можуть приймати тільки цілочислові значення. У задачах дрібно-лінійного програмування цільова функція являє собою відношення двох лінійних функцій, а функції, що визначають область припустимих рішень, є звичайними лінійними функціями. У задачах параметричного програмування цільова функція або функції обмежень, або й те й інше залежать від деяких параметрів (коефіцієнти можуть змінюватися в деяких межах). Окремим класом лінійних задач являють собою транспортні задачі, в яких змінні подаються у вигляді матриці.

14: До оптимізаційних задач можна віднести наступні класи задач: – задачі планування виробництва (планування випуску продукції, завантаження встаткування, фінансування проектів, розподіл парку машин, календарне планування, сіткове планування); – задачі організації виробництва (формування парку встаткування, про призначення, про реконструкцію підприємства, про розташування виробничих одиниць, про закриття заводу); – транспортні задачі (перевезення вантажів з максимальним завантаженням транспорту й з максимальним обємом перевезень, розподіл транспортних засобів, розміщення вантажного флоту); – комбінаторні задачі (про ранець, про лінійний розкрій, про розподіл памяті компютера, про комівояжера).

15: Аксіоматичні поняття математичного програмування – цільова функція, цільова квадратична форма, функція плану, критерій оптимізації – функція, для якої треба визначити оптимальне рішення або знайти екстремальне значення. Позначення:

16: двобічна обмеженість змінних – вираз, що визначає відрізок можливих значень змінних. Позначення: двобічна обмеженість змінних – вираз, що визначає відрізок можливих значень змінних. Позначення: загальна задача математичного програмування – задача пошуку оптимального рішення або оптимуму нелінійної цільової функції. Позначення:

17: Лінійне програмування Загальна задача лінійного програмування (ЗЛП) формулюється в такий спосіб: знайти оптимум лінійної функції цілі , якщо обмеження i лінійні й вектор змінних невідємний. Аналітичний запис цієї задачі має вигляд:

18: Канонічна ЗЛП

19: Приклад

20: Розвязання ЗЛП графічним методом

21: Алгоритм розвязання ЗЛП графічним методом Приведення математичної моделі задачі до вигляду 1. Побудова прямих, визначених рівняннями ai1x1ai2x2bi, Знаходження напівплощин, обумовлених кожним з обмежень задачі 1. Виділення многокутника рішень. Побудова прямої y0c1x1c2x2, що проходить через многокутник рішень. Побудова вектора Переміщення прямої y0c1x1c2x2 в напрямку вектора до границі області Ω або у зворотному напрямку вектора Визначення координат граничної точки шляхом розвязання системи двох рівнянь. Обчислення значення цільової функції у в точці

22: Пошук максимуму цільової функції

23: Приклад Знайти максимум і мінімум функції у х1х2 при обмеженнях:

Скачать презентацию


MirPpt.ru