Звязне мовлення. Поняття культури мовлення і спілкування презентация в формате PowerPoint - скачать бесплатно

Скачать презентацию на тему: "Звязне мовлення. Поняття культури мовлення і спілкування" с количеством слайдов в размере 12 страниц. У нас вы найдете презентацию на любую тему и для каждого класса школьной программы. Мы уверены, что наши слайды помогут найти вам свою аудиторию. Весь материал предоставлен бесплатно, в знак благодарности мы просим Вас поделиться ссылками в социальных сетях и по возможности добавьте наш сайт MirPpt.ru в закладки.

Нажмите для просмотра
Звязне мовлення. Поняття культури мовлення і спілкування

1: План вивчення: 1. Професійне спілкування. 2. Особливості усного і писемного спілкування. 3. Діалог, монолог, полілог у професійному спілкуванні.

2: Тлумачний словник дає таке визначення слова «комунікація»: 1)шляхи сполучення, лінії звязку. 2)повідомлення або передача за допомогою мови якогось змісту, наявного в думці. Що обєднує ці два значення слова? Комунікація — поняття комплексне, являє собою сукупність звязків і взаємодій людей, у яких відбувається обмін інформацією, досвідом, уміннями, навичками та результатами діяльності. Комунікабельність (здатність до спілкування) — невідємна складова успішності людини в сучасному світі. Вона дає змогу швидше пристосовуватися до стрімких змін у житті, знаходити спільну мову з різними людьми як у побутовому, так і в професійному спілкуванні. Складовою професійної діяльності особистості є ділове спілкування, у якому послуговуються офіційно-діловим стилем. Воно потребує чіткого дотримання загальноприйнятих літературних норм.

3: Культура мовлення – це система вимог щодо вживання мови в мовленнєвій діяльності (усній і писемній). Культура мовлення – це система вимог щодо вживання мови в мовленнєвій діяльності (усній і писемній).

4: Мовні знання — один з основних компонентів професійної підготовки. Оскільки мова виражає думку, є засобом пізнання й діяльності, то правильному професійному спілкуванню людина вчиться все своє життя. Мовні знання — один з основних компонентів професійної підготовки. Оскільки мова виражає думку, є засобом пізнання й діяльності, то правильному професійному спілкуванню людина вчиться все своє життя. Знання мови професії підвищує ефективність праці, допомагає краще орієнтуватися в ситуації на виробництві та в безпосередніх ділових контактах. Комунікація в професійній сфері — це таке спілкування, що відбувається в межах взаємодії його учасників і має на меті передати відповідні знання з фаху та професійний досвід.

5: В основу формування та розвитку професійних комунікативних умінь і навичок покладено професійні знання мовця, його загальні комунікативні вміння і навички, рівень особистої інтелектуальної та емоційної культури. В основу формування та розвитку професійних комунікативних умінь і навичок покладено професійні знання мовця, його загальні комунікативні вміння і навички, рівень особистої інтелектуальної та емоційної культури. Але вироблення професійної комунікативної компетенції неможливе без формування мовної компетентності, що передбачає оволодіння знаннями з орфоепії, лексикології, орфографії, граматики, пунктуації, стилістики і вдале використання в професійному мовленні. Тільки постійно удосконалюючи знання з мови, розвиваючи комунікативні вміння й навички у сфері професійної діяльності, можна досягти високого рівня мовлення фахівця.

7: Важливим компонентом ділового спілкування є етика мовлення. Недаремно Сократ казав: «Заговори, щоб я тебе побачив». Вислів віками не втрачає своєї актуальності. Адже від того, якими лексичними засобами володіє мовець, яку має інтонацію, вимову, як послуговується жестами, емоціями, залежить рівень його освіченості й культури. Важливим компонентом ділового спілкування є етика мовлення. Недаремно Сократ казав: «Заговори, щоб я тебе побачив». Вислів віками не втрачає своєї актуальності. Адже від того, якими лексичними засобами володіє мовець, яку має інтонацію, вимову, як послуговується жестами, емоціями, залежить рівень його освіченості й культури. Виховану людину завжди вирізняють ввічливість, привітність, доброзичливість, тактовність, стриманість, повага до співрозмовника, здатність до співчуття та розуміння оточуючих. І особливу роль у цьому відіграє слово: вчасне, доречне, вагоме, переконливе. Вміння володіти словом — велика майстерність.

8: Усне спілкування за способом взаємодії між Усне спілкування за способом взаємодії між учасниками комунікації може мати монологічний, діалогічний та полілогічний характер. Звичайна сфера застосування усного мовлення в діловому спілкуванні — бесіда, розмова. Усні виступи, доповіді, звіти, лекції є проміжною формою між усною і писемною формами літературної мови. Це складний вид усного мовлення, ніж розмовний, бо тут більш обмежено використовуються допоміжні засоби (міміка, жести, інтонація тощо).

9: Наприклад, доповідачі, лектори у своїх виступах часто вживають Наприклад, доповідачі, лектори у своїх виступах часто вживають російські слова в українському варіанті або ж навпаки, тобто калькують їх. Насичують свою мову просторіччям, територіальними діалектами, нехтують вимовою, а іноді й роблять це навмисне, мовляв, для «кращого ефекту», але досягається зворотній. Не завжди розрізняється й логічна структура слів. Наприклад: прошу (будь ласка) і прошу (звертаюся з проханням), шкода (про жалість, втрати, збитки) і шкода (даремно, не варто). Трапляється, що не точно коментується значення і вживання паронімів. Наприклад: відігравати (роль), грати (на чомусь) і ґрати (конструкція). Трапляються випадки, коли доповідач чи лектор навязливо звертається до слухачів: «Вам зрозуміло?», «Вам ясно?». Запитання такого типу свідчать, що виступаючий недооцінює слухачів і цим ображає їх.

10: Писемне спілкування на професійному рівні Писемне спілкування на професійному рівні реалізується в укладанні ділових паперів, написанні наукових статей і повідомлень, створенні певних інструкцій тощо. Щодо ділового писемного мовлення доречно сказати, що тут можливий не лише текстовий виклад. Є, наприклад, папери, які містять тільки конкретні цифрові дані, схеми, таблиці тощо. Це документи стандартного типу. Вони дають можливість ефективно підготувати максимум даних. А є такі ділові папери, що містять лише загальні відомості. У такому випадку відповідно добираються й мовні елементи.

12: 1. Знати зміст лекції і вміти відповідати на контрольні питання. 1. Знати зміст лекції і вміти відповідати на контрольні питання. 2. Записати в зошиті визначення понять комунікація, комунікабельність, толерантність, якості професійного мовлення. Питання для самоконтролю Що таке комунікація? Які ознаки культури мовлення вам відомі? Що є характерною ознакою усного ділового мовлення? Що ви можете сказати про ділове писемне мовлення? Що таке толерантність? Яке значення має толерантність при спілкуванні двох друзів, колег, малознайомих людей?

Скачать презентацию


MirPpt.ru